Villkor


Villkor vid lämning av häst i träning och vid besök i zentrumet av RST Rehab-Spa-Träning

 

Uppstallnings ansvarig: RST Rehab-Spa-Träning Onsala AB, 559169-1653

                             Röseråsvägen 26, 43991 Onsala (Zentrum)

                             Lejdaren 12, 43933 Onsala (Kontor)

 

Försäkring och Ansvarsfrågor

Uppstallningvärden ansvarar för brandförsäkring (Kewluto) för byggnaden samt i begränsad omfattning försäkring för byggnadsinventarier ansvarar RST.

Det åligger hästägaren att hålla hästen och egen utrustning försäkrad. RST ansvarar inte för skador på hästen eller utrustning till hästen. RST verksamhetsförsäkring täcker skador som hästen orsakar tredje man.

För skador som förorsakas av hästen är hästägaren ansvarig för erläggande av självrisk enligt gällande försäkringsvillkor. För sådan skada på hästen som uppkommit på grund av uppsåt och grov vårdslöshet från RST sida, är RST ansvarig i den utsträckning gällande lag anger och RST försäkring täcker.

Hästägaren intygar att hästen är fullt frisk och inte har symptom på någon smittsam sjukdrom. Hästen skall hållas vaccinerad mot hästinfluensa och stelkramp samt följa de avmaskningsrutiner som uppställs av RST.

 

Pass

Vad gäller hästens pass så ska det lämnas samtidigt som hästen. Alternativt tas en kopia på namn och födelseår samt vaccinationssida så det kan säkerställas att hästen blir vaccinerad i rätt tid.

 

Avgift (enligt aktuell prislista eller överenskommelse)

I avgiften ingår: Boxplats, halm, hö, kraftfoder (Krafft), Tillskott från Mustcare, tillgång till zentrumet (Vattenband, Solarium, Equiband, Cel-Station) enligt överenskommelse.

Personal på anläggning och i zentrumet sköter om hästen och alla maskinerna.

Avgiften erläggs varje månad med faktura.

 

Betalningssätt

Betalning sker mot faktura.

 

Behandlingstid

Muntlig överenskommelse om behandlingstid samt upplägg för rehabilitering/träning sker i samband med lämnande av häst. Efter avslutad behandlingstid hämtas hästen av hästägaren.

 

Veterinär

RST äger rätt att tillkalla veterinär eller djurambulans om hästens behov bedöms som akut och omedelbar kontakt med hästägaren inte är möjlig. Hästägaren svarar för samtliga kostnader som detta härför.

 

Ovan nämnda villkoranses som godkända av hästägaren vid överlämnande av häst på och i träning hos RST Rehab-Spa-Träning.